Skip to content

Wat is lang vreemd vermogen en waar valt het onder?

John Visser
wat is lang vreemd vermogen?

Niet iedere ondernemer zal even goed zijn in het lezen van een balans. En dus ook je lang vreemd vermogen. Toch is de balans een belangrijk onderdeel van de financiële huishouding van een onderneming. Hoewel een balans altijd een tijdsopname is, kun je hier als ondernemer veel informatie uithalen. Dit is noodzakelijke informatie, want de balans geeft bijvoorbeeld aan wat op een bepaalt moment je bezittingen en je schulden zijn. De schulden, oftewel het vreemde vermogen van je onderneming wordt ingedeeld in kortlopende en langlopende schulden. Zo heb je inzicht wat je betalingsverplichtingen zijn op de lange en korte termijn. Wat is eigenlijk lang vreemd vermogen en hoe wordt dit op de balans weergegeven?

Wat is lang vreemd vermogen?

De verklaring dat schulden op de balans vreemd vermogen wordt genoemd, is dat het een vorm van vermogen binnen je onderneming is, maar dat van derden is onttrokken. Het is een vermogen dat terugbetaald moet worden aan de schuldeiser die een looptijd heeft van langer dan één jaar.Voor de balans is het moment waarop je dit vreemde vermogen moet terugbetalen belangrijk. Daarom wordt het vreemde vermogen ingedeeld in schulden op de korte termijn en op de lange termijn. Het lang vreemd vermogen gaat veelal om grote bedragen die over een termijn van meestal vele jaren worden terugbetaald. Vrijwel altijd gaat het om een vorm van een langlopende lening. Het totaal aan lang vreemd vermogen op de balans geeft het saldo van je openstaande langlopende leningen aan.

Wat valt er onder het lang vreemd vermogen?

Een ondernemer die met zijn bedrijf wil groeien, zal investeringen moeten doen. Een investering in een machine, een bedrijfspand of in een voorraad kost natuurlijk veel geld, maar uiteindelijk komt het ten goede van de onderneming. De onderneming kan hiermee de productiecapaciteit of klantenbestand uitbreiden en dit resulteert weer in een hogere omzet en winst. Vooral een kleine ondernemer heeft meestal niet voldoende financiële middelen om een grote investering te doen. Dit is ook geen ramp, want hiervoor kan de onderneming aankloppen bij de bank. Als de ondernemer kan bewijzen dat zijn investering genoeg rendement opbrengt, zal de bank graag bereid zijn om de investering te financieren. Deze financiering komt dan op de balans onder het lang vreemd vermogen te staan. De belangrijkste posten die onder het lang vreemd vermogen vallen:

1. Hypothecaire lening: wanneer je onderneming in omzet en winst groeit, zal na verloop van tijd ook blijken dat het bedrijf fysiek groeit. Je hebt de mogelijkheid om meer personeel aan te trekken of nieuwe en grotere machines aan te schaffen. Je moet dus op zoek naar een nieuwe bedrijfspand. Wanneer je een bedrijfspand gaat aankopen, dan heb je hier een hypotheek voor nodig. Het hypotheekbedrag wordt altijd geplaatst onder het lang vreemd vermogen en zal bij iedere aflossing iets afnemen.

2. Bancaire lening: om als onderneming te investeren in voorraden of machines heb je geld nodig. Geld dat vaak niet in de onderneming aanwezig is. Hiervoor kan de ondernemer naar de bank stappen om een lening af te sluiten. Omdat het vaak om hoge bedragen gaat, wordt er meestal een looptijd bedongen van enkele jaren. Daarom wordt een bancaire lening van langer dan één jaar onder lang vreemd vermogen geplaatst.

3. Onderhandse lening: heb je als ondernemer een geschiedenis met bijvoorbeeld een faillissement? Dan kan het zijn dat je geen lening van de bank krijgt. Het is dan mogelijk om een onderhandse lening af te sluiten. Dit is een lening die zonder tussenkomst van de bank wordt afgesloten bij meestal privé personen, zoals familie, vrienden of bekenden. Spreek je voor de onderhandse lening een looptijd van meerdere jaren af, dan plaats je de onderhandse lening onder het lang vreemd vermogen.

Hoe wordt het lang vreemd vermogen op een balans weergegeven?

Het vreemde vermogen wordt op een balans aan de creditzijde geplaatst. Het vreemde vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. In deze volgorde worden ze gebruikelijk ook op de balans geplaatst, eerst het eigen vermogen, dan het lang vreemd vermogen en vervolgens het kort vreemd vermogen.

Voorbeeld balans

Bedrijf

Een balans kan er zo uitzien bij jouw als ondernemer:

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste ActivaEigen Vermogen
Bedrijfsruimte€330.000Eigen vermogen€180.000
Bestelbusje€40.000Reserve€50.000
Inventaris€80.000
Vlottende ActivaLang vreemd vermogen
Voorraad€180.000Hypotheek bedrijfsruimte€200.000
Debiteuren€80.000Onderhandse lening€200.000
Liquide middelen€90.000Kort vreemd vermogen
Crediteuren€120.000
Rekening Courant RABO€50.000
Totaal Activa:€800.000Totaal Passiva:€800.000

Wat is het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen?

Het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen is de looptijd. Het lang vreemd vermogen bevat schulden voor een termijn van langer dan één jaar en bij kort vreemd vermogen gaat het om schulden van korter dan één jaar. Doorgaans wordt er over de posten onder het lang vreemd vermogen ook rente berekend, waar dit bij kort vreemd vermogen niet altijd het geval is.

Ezelsbruggetje

Lang vreemd vermogen = Schulden dat Langer dan 1 jaar bevat

Kort vreemd vermogen = Schulden dat Korter dan 1 jaar bevat

Hoe kom je erachter wat je lang vreemd vermogen op het moment is?

Bij bancaire leningen en hypothecaire leningen krijg je jaarlijks een jaaroverzicht. Hierop staat het saldo van dat moment en hoeveel je in het afgelopen jaar hebt afgelost. Als jij je administratie in orde hebt, moet dit hier exact mee aansluiten. Hierbij bewijst boekhoudsoftware zijn nut. Iedere aflossing van een lening verwerk je in je boekhoudsoftware. Zo kun je op ieder moment het saldo van je lening bekijken en sluit automatisch het saldo van het jaaroverzicht van de bank aan met het saldo in je boekhoudsoftware. Dit is hoe een balans eruit ziet geheel automatisch opgezet wanneer je je administratie hebt verwerkt.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Iedere onderneming is anders en daarom passen niet alle boekhoudsoftware pakketten bij ieder bedrijf. Soms is er zelfs maatwerk nodig. Een grote onderneming zal aan heel andere boekhoudsoftware behoefte hebben dan een kleine onderneming. Raadpleeg daarom onze boekhoudsoftware vergelijker. Door te filteren op jouw wensen en eisen, kom je uit bij het meest geschikte softwareprogramma voor jouw onderneming.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email