Skip to content

Wat zijn vorderingen op de balans?

Peter Jansen
Wat zijn vorderingen

Vorderingen op de balans zijn een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van een bedrijf. Het zijn de bedragen die een bedrijf nog moet ontvangen van zijn klanten of nog moet betalen aan zijn leveranciers. In dit artikel zullen we bespreken wat vorderingen precies zijn en de verschillende soorten, zoals kortlopende vorderingen op debiteuren en crediteuren en langlopende vorderingen op de balans.

Wat zijn vorderingen?

Vorderingen zijn de bedragen die een bedrijf nog moet ontvangen van zijn klanten of nog moet betalen aan zijn leveranciers. Op de balans worden deze bedragen opgenomen onder de post ‘vorderingen’ en zijn ze onderdeel van het vlottende activa. Vorderingen zijn dus activa van een bedrijf omdat ze waarde vertegenwoordigen en in de toekomst financiële voordelen opleveren.

Welke soorten vorderingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten vorderingen die een bedrijf kan hebben, waaronder:

  1. Kortlopende vorderingen op debiteuren: dit zijn bedragen die een bedrijf nog moet ontvangen van zijn klanten binnen een periode van een jaar.
  2. Kortlopende vorderingen op crediteuren: dit zijn bedragen die een bedrijf nog moet betalen aan zijn leveranciers binnen een periode van een jaar.
  3. Langlopende vorderingen op de balans: dit zijn bedragen die een bedrijf pas na een jaar kan verwachten te ontvangen van debiteuren of crediteuren. Dit zijn vorderingen die dus niet binnen een jaar kunnen worden geïncasseerd of betaald.
  4. Belastingvorderingen: dit zijn bedragen die een bedrijf nog moet betalen aan de Belastingdienst, zoals omzetbelasting, loonheffingen of vennootschapsbelasting.
  5. Vooruitbetaalde bedragen: dit zijn bedragen die een bedrijf al heeft betaald voor diensten of goederen die nog geleverd moeten worden.
  6. Overige vorderingen: dit zijn vorderingen die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen, zoals leningen aan derden of schadevergoedingen.

Deze vorderingen worden op de balans opgenomen onder de post ‘vorderingen’ en zijn onderdeel van het vlottende of langlopende activa, afhankelijk van de verwachte betalingstermijn. Het is van belang voor een bedrijf om de verschillende soorten vorderingen goed te beheren en op tijd te incasseren of te betalen om een gezonde financiële positie te behouden.

Kortlopende vorderingen op debiteuren

Kortlopende vorderingen op debiteuren zijn bedragen die een bedrijf nog moet ontvangen van zijn klanten binnen een periode van een jaar. Debiteuren zijn klanten die goederen of diensten hebben afgenomen van het bedrijf, maar nog niet hebben betaald. Het kan hierbij gaan om zowel particulieren als andere bedrijven. Het is belangrijk voor een bedrijf om de betalingstermijnen te bewaken en eventueel actie te ondernemen als een debiteur te laat betaalt.

Kortlopende vorderingen op crediteuren

Kortlopende vorderingen op crediteuren zijn bedragen die een bedrijf nog moet betalen aan zijn leveranciers binnen een periode van een jaar. Crediteuren zijn leveranciers van goederen of diensten aan het bedrijf, waarvoor nog niet betaald is. Het is belangrijk voor een bedrijf om de betalingstermijnen van crediteuren goed in de gaten te houden en op tijd te betalen om te voorkomen dat er extra kosten ontstaan, zoals boetes of rente.

Langlopende vorderingen op de balans

Langlopende vorderingen op de balans zijn bedragen die een bedrijf pas na een jaar kan verwachten te ontvangen van debiteuren of crediteuren. Dit zijn vorderingen die dus niet binnen een jaar kunnen worden geïncasseerd of betaald. Een voorbeeld van een langlopende vordering is een lening die het bedrijf heeft verstrekt aan een klant.

Vorderingen van DGA bij een BV

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) een lening verstrekt aan zijn eigen BV, wordt dit gezien als een vordering van de DGA op de BV. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de BV tijdelijk extra financiering nodig heeft of als de DGA zijn rekening-courant-tegoed bij de BV verhoogt. In deze situatie heeft de DGA een vordering op de BV en is de BV de debiteur.

Het is van belang om deze vordering goed vast te leggen en afspraken te maken over de aflossingstermijn en de rentevergoeding. De rente die de BV betaalt over de lening aan de DGA moet marktconform zijn om fiscale complicaties te voorkomen. Ook moet er voldoende zekerheid worden gesteld voor de terugbetaling van de lening om het risico op faillissement te verminderen.

Als de BV niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit leiden tot een discussie over de vraag of de vordering van de DGA op de BV moet worden afgewaardeerd of dat er sprake is van een oninbare vordering. Dit kan fiscale gevolgen hebben voor zowel de DGA als de BV.

Het belang van vorderingen

Het beheren van vorderingen is van groot belang voor een bedrijf omdat het van invloed is op de liquiditeit en de financiële gezondheid. Als er veel openstaande vorderingen zijn op debiteuren, kan dit leiden tot een gebrek aan cashflow, wat het bedrijf kan hinderen bij het betalen van zijn rekeningen en het uitvoeren van investeringen. Aan de andere kant kan het niet tijdig betalen van vorderingen aan crediteuren leiden tot extra kosten en een verslechtering van de relaties met leveranciers. Een goed beheer van vorderingen kan dus bijdragen aan een gezonde cashflow en het behoud van goede relaties met klanten en leveranciers. Het is daarom van belang om de betalingstermijnen goed te bewaken en waar nodig actie te ondernemen om openstaande vorderingen te incasseren of te betalen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email